Условия за ползване


Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте този сайт.

 

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Хай Компютърс ЕООД  от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн centio.bg и поддомейните му, например shop.centio.bg (наричани за краткост Сайт), от друга страна.

 

Хай Компютърс ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК1310647293, ДДС номер BG130647293, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Пиротска 98, ет. 1, представлявано от Управителя Константин Веселинов, което създава и поддържа електронния магазин и определя настоящите Общи условия за продажба на стоки. Хай Компютърс ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

 

Използване на сайта 

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата им е забранена на други сайтове. Те са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото да използвате този сайт автоматично отпада като вие трябва незабавно да унищожите всички заредени или отпечатани материали. Правата върху съдържанието и документите на сайта www.shop.centio.bg са собственост на Хай Компютърс ЕООД. Дружеството си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица само при сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Хай Компютърс ЕООД и лицето публикуващо информацията.

 

Права и отговорности 

Хай Компютърс ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Хай Компютърс ЕООД може да променя и настоящите Условия за ползване на сайта по всяко време и без предупреждение. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за вас.

 

Хай Компютърс ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език на store.centio.bg, когато:

 

 • Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
 • Самата стока е носител на информация на Английски език.

 

Ограничение на отговорността 

Хай Компютърс ЕООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт не носят отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е вреди (в това число, но не само, вреди  от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на търговската дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди.

 

Информация от потребителите 

Личната идентификационна информация, която изпращате на този сайт, съответно на Хай Компютърс ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е противозаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законодателството. Хай Компютърс ЕООД може да използва изпратената от вас информация, за да ви информира за свои продукти, услуги и предложения и да ви предоставя промоционални оферти. Хай Компютърс ЕООД не продава, и не предоставя по какъвто и да е друг начин изпратената от вас лична информация на трети лица. Хай Компютърс ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за цели, извън предназначението им. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата за установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейното заплащане. Хай Компютърс ЕООД е вписан като  администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (линк към самото удостоверение, което ще бъде качено на сайта).

 

Вижте Политиката за защита на личните данни на Хай Компютърс ЕООД.

 

Задължения на потребителите при регистриране 

За да извършат онлайн поръчката потребителите трябва да се регистрират като потребител в shop.centio.bg в сайта. По време на регистрацията, ще бъде поискана следната информация - име, имейл, телефон. Тази информация се използва за нуждите на изпълнение на поръчката. За целите на използване на сайта shop.centio.bg, потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма, за да може да бъде извършена покупка през сайта. В случай, че потребител предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Хай Компютърс ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Хай Компютърс ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получена от потребителя информация.

 

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и сайта shop.centio.bg започват при изпращането на поръчка от потребителя, което включва:  попълване на изискваните лични или фирмени данни, съгласие с общите условия за покупко-продажба на стоки от Хай Компютърс ЕООД и натискане на бутона „Поръчай“.

 

Условия за пазаруване 

За да използват сайта shop.centio.bg, потребителите трябва да получат достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. За целта те  трябва да си осигурят цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Хай Компютърс ЕООД предоставя само информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването му, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителите.

Потребителите имат право да поръчват стоките и услугите, посочени в сайта на Хай Компютърс ЕООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за онлайн покупки, потребителите имат право да извършват промени в избраните от тях стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта потребителите сключват договор с Хай Компютърс ЕООД за , към който са приложими настоящите Общи условия. Хай Компютърс ЕООД има право едностранно, по всяко време  да променя цените на сайта без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителите заплащат цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Хай Компютърс ЕООД има правото да откаже изпълнението без да дължи обещетение на потребителите, с изключение на възстановяване на сумата, заплатена за отменената поръчка, ако има такива.

 

Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане по банков път, Потребителят депозира по банковата сметка на Хай Компютърс ЕООД сума, равна на стойността на стоката, съгласно потвърдената поръчка. Сумата за плащане е посочена в генерирана фактура. След потвърждаване на депозита и заверка на банковата сметка, Хай Компютърс ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Хай Компютърс ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Хай Компютърс ЕООД автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Банковите карти с които можете да направите on-lineразплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля проверете дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 5 000 лева. Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. 

 

Промяна или отказ от поръчка, възстановяване на суми

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Сумата за поръчаните и закупени стоки ще бъде възстановена в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на отказ от страна на потребителя. Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата / банковата сметка на потребителя.

 

Търговски марки 

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани на този сайт, са регистрирани като търговски марки или са под защитата на авторското право,.

 

Използване на софтуер

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Софтуерът може да се използва само в съответствие с лицензионно споразумение за краен потребител (наричано по-нататък "Лицензионно споразумение"). Лицензионното споразумение се доставя заедно със софтуера, или е част от него. Софтуерът, предоставен с лицензионното споразумение, не може да бъде инсталиран без съгласието на потребителя с лицензионното споразумение. Хай Компютърс ЕООД не е собственик на този софтуер и не поема отговорност за никой от тях или съдържанието им.

 

Използване на документи

Хай Компютърс ЕООД позволява да се използват документите, които се намират на този сайт, и по-специално съобщения за пресата, технически данни на продуктите, файлове и често задавани въпроси - FAQ, при условие че всички изисквания, посочени по-долу, са изпълнени.

Документите и свързаните графики, публикувани в сайта, може да включват технически неточности или печатни грешки. Промени на информацията се правят периодично. Разрешението за използване на документите, посочено по-горе, не включва дизайна и оформлението на сайта на Хай Компютърс ЕООД - www.shop.centio.bg или всеки друг сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от Хай Компютърс ЕООД.

 

Използване на дизайн

Дизайнът и оформлението на сайта и всички други сайтове на Хай Компютърс ЕООД са под защита. Дизайнът и оформлението на сайта и всички други сайтове на Хай Компютърс ЕООД не могат да бъдат копирани, имитирани или препредавани,изцяло или частично.Използването, дори и частично, на елементи от сайта, (включително, но не само лого, графики, звуци, изображения), или техните копия, се извършва само с писмено разрешение от Хай Компютърс ЕООД.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица 

Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за удобство на потребителите. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Уебсайтовете на трети лица не са под контрола на Хай Компютърс ЕООД и Хай Компютърс ЕООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт или всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или актуализации на такива сайтове. Хай Компютърс ЕООД предлага тези връзки само за удобство на потребителите си и включването на някоя връзка не означава обвързването на Хай Компютърс ЕООД с тези сайтове или тяхното съдържание.

 

Използване на бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да подобрим начина, по който той изглежда и работи с цел вашето удобство. С тях може да следим (но не само):

 • Настройките на дисплея ви, като например цветови настройки, контраст или размера на шрифта
 • Вашето поведение в нашия сайт
 • Разрешаването на тези бисквитки не е задължително за правилното функциониране на сайта, но ще ви осигурни по-добро сърфиране. Можете да изтриете или блокирате тези бисквитки, но ако го направите, някои функции на този сайт може да не работят по предназначение.

Информацията за бисквитки не е свързана персонално с вас и на се използва, за да ви идентифицира лично. Тези бисквитки не се използват за други цели, освен тези, описани тук.

Хай Компютърс ЕООД  управлява този сайт от офиса си в гр. София, България. Хай Компютърс ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.

 

Свържете се с Хай Компютърс ЕООД за повече информация за предлаганите продукти и услуги.

 • Поднови лиценз

  Поднови своя лиценз в няколко лесни стъпки

 • Продуктов помощник

  Нека ви помогнем зa избора на продукт

 • Как да купя?
  1. Бързо и лесно
  2. Сигурно
  3. С гаранция